Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů

Při vyplnění objednávky nebo při registraci na webovém rozhraní nám poskytujete některé Vaše osobní údaje. Dále při užívání webového rozhraní dochází k získávání, uchovávání a zpracovávání dalších osobních údajů, k nimž máme přístup. Zadáním osobních údajů a užíváním webového rozhraní berete na vědomí zpracování a shromažďování svých osobních údajů v dále uvedeném rozsahu a k dále uvedeným účelům.

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Při nakládání s osobními údaji proto postupujeme v souladu s právním řádem České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Obecné nařízení“) a se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

1.1. Co jsou osobní údaje?

Osobní údaje jsou zejména ty údaje, které nám dobrovolně poskytujete v rámci vyplnění objednávky či registrace. Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní osobu. Osobními údaji jsou zejména, avšak nikoliv výlučně, jméno a příjmení, fotografie, datum narození, e-mailová adresa, adresa bydliště či telefonní číslo.

Osobními údaji jsou však i další údaje, které získáváme automaticky v souvislosti s využíváním webového rozhraní, jsou IP adresa, typ prohlížeče, zařízení a operačního systému, doba a počet přístupů na webové rozhraní, informace získané pomocí souborů cookie a další obdobné informace. Upozorňujeme, že tyto další osobní údaje můžeme získávat i bez registrace a bez ohledu na to, zda na webovém rozhraní nakupujete nebo ne.

1.2 Jak využíváme osobní údaje?

Naše společnost působí v souladu s Obecným nařízením jako správce Vašich osobních údajů. Tímto Vás informujeme o skutečnostech s tímto zpracováním souvisejících.

Kontaktní údaje jsou uvedeny níže Na tyto kontaktní údaje se můžete obrátit, pokud by Vás zajímalo cokoliv ohledně ochrany osobních údajů nebo pokud byste měli v tomto směru jakýkoliv požadavek:

Obchodní firma: Markéta Literová 
Adresa sídla: Kladno - Švermov, Na Hoblíku 1760/27309 
Identifikační číslo: 01129121 
Telefonní číslo: +420 777 735 420
Emal: ahoj@holkanavdavani.cz

Nejmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

Zpracováváme osobní údaje o Vaší osobě v podobě Vašeho jména, příjmení, kontaktního e-mailu, telefonního čísla a doručovací adresy.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě uzavření a plnění smlouvy a na základě oprávněného zájmu.

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem uzavření a následného plnění smlouvy, zejména v podobě dodání objednaného zboží. Prostřednictvím zpracovávaných osobních údajů Vám především umožňujeme přístup k Vašemu účtu. Osobní údaje dále využíváme pro komunikaci ohledně správy Vašeho účtu a pro uživatelskou podporu. K obchodním a marketingovým účelům užíváme osobní údaje v případě, pokud byste s tím vyslovili souhlas.

Prostřednictvím osobních údajů Vám umožňujeme co nejsnazší užívání webového rozhraní, údaje můžou být rovněž použity pro zlepšování našich služeb, a to včetně využívání analýzy chování uživatelů webového rozhraní.

1.3 Jak spravujeme a zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Nedochází však k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Obecného nařízení.

Poskytnuté osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let od poslední objednávky, jedná-li se o osobní údaje zpracovávané za účelem uzavření a následného plnění správ a povinností ze smlouvy. Osobní údaje zpracované v rámci uživatelského účtu jsou zpracovány po dobu trvání daného uživatelského účtu. Poskytnuté údaje zpracované na základě oprávněného zájmu jsou zpracovány po dobu 3 let.

Zpracováním Vašich osobních údajů můžeme pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

Přijali jsme taková opatření, abychom osobní údaje co nejvíce zabezpečili proti zneužití.

1.4 Komu předáváme Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepředáváme žádné další osobě, a to s výjimkou třetích osob, které využíváme k naplnění účelů vymezených výše. Jedná se zejména o externí dopravce a osoby podílející se na dodání zboží, případně poskytnutí služby. Takovým osobám jsou Vaše osobní údaje předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží nebo poskytnutí služby.

1.5 Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s osobními údaji?

Informujeme Vás tímto, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme:  Máte právo získat potvrzení o tom, zda a jaké Vaše osobní údaje zpracováváme včetně práva na kopie osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že nebude možné zpřístupnění takových informací, které by ohrozily naše obchodní tajemství nebo práva třetích osob.
  • právo na opravu osobních údajů: Pokud zjistíte, že jsou Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu a aktualizaci.
  • právo na výmaz osobních údajů: V některých případech nás máte právo oslovit s žádostí o vymazání Vašich osobních údajů, které zpracováváme. Berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů není možné provést vždy, zejména ne tehdy, pokud zpracování probíhá pro legitimní účel a v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů.
  • právo na omezení zpracování osobních údajů: V některých případech, např. v případě, kdy zpochybňujete přesnost, zákonnost nebo naši potřebu zpracovávat Vaše osobní údaje, máte právo nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum (a údaje zpravidla nebudeme dále aktivně zpracovávat). V našich systémech zaznamenáme, že se na dané údaje vztahuje omezení. Pokud dojde ke zrušení omezení a my budeme mít v úmyslu ve zpracovávání Vašich osobních údajů pokračovat, budeme Vás o tom předem informovat.
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Můžete vznést námitku proti zpracování těch osobních údajů, které provádíme na základě svého oprávněného zájmu. V takovém případě tyto osobní údaje nebudou zpracovány, ledaže prokážeme, že náš oprávněný zájem k takovému zpracování má přednost před Vašimi zájmy. Týká se to zejména zpracování osobních údajů pro účely marketingu.
  • právo na přenositelnost osobních údajů: Máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli a které zpracováváme, předali (a to v běžně používaném a strojově čitelném formátu) třetí straně (jinému správci údajů), kterého uvedete ve Vaší žádosti. Berte prosím v úvahu, že toto své právo můžete uplatnit, pouze pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy a zároveň je zpracování automatizované.

Při ochraně Vašich osobních údajů Vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se svou stížností. Tímto ustanovením není dotčeno Vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

Za poskytnutí informací o zpracování osobních údajů můžeme v určitých případech požadovat přiměřenou úhradu nákladů nezbytných na poskytnutí informace.

2. Služby společnosti Google a soubory cookies

Webové rozhraní pro svou činnost využívá takzvané „cookies“. Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání webového rozhraní. Webové rozhraní dále používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. (dále jen „Google“). K využívání cookies dochází i v rámci využívání těchto služeb

2.1 Jaké jsou druhy cookies a jak vyjádříte souhlas s jejich používáním?

a)    Technické cookies:

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, abyste se mohli pohybovat po internetových stránkách a používat speciální funkce stránek. Bez těchto zásadních cookies nelze používat některé funkcionality našich stránek. K používání těchto cookies proto není nutný Váš souhlas.

b)    Výkonnostní cookies:

Tyto cookies shromažďují informace o chování uživatele. Tyto informace jsou součástí zpráv, jejichž účelem je zlepšení webových stránek. Všechna nashromážděná data jsou anonymní. Abychom mohli tyto cookies používat, potřebujeme k tomu Váš předchozí souhlas.

c)    Marketingové a reklamní cookies:

Tyto cookies se používají pro znázornění reklamy, která je relevantní pro uživatele a jeho zájmy. Tyto cookies lze také použít pro uložení a měření efektivity reklamní kampaně, se kterou se zákazník seznámil během návštěvy konkrétních internetových stránek. Abychom mohli tyto cookies používat, potřebujeme k tomu Váš předchozí souhlas.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat. Udělením souhlasu s marketingovými a reklamními cookies souhlasíte rovněž z těmito cookies třetích stran.

Zaškrtnutím ikony „souhlasím“ na webovém rozhraní udělujete svůj souhlas s využíváním souborů cookies, a také se zpracováváním údajů o Vás společností Google a naší společností, a to způsobem a k účelům podrobněji popsaným jak výše v tomto dokumentu, tak v tzv. cookie liště na webovém rozhraní.

3.2 Můžete ukládání souborů cookies ve svém počítači nějak zabránit?

Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči.

Odmítnutí cookies nebude mít za následek nedostupnost obsahu webových stránek.

Udělený souhlas s použitím a zpracováním cookies pak můžete kdykoli odvolat v patiččce webu "nastavení soukromí".

3.3 Jak Google využívá získaná data?

Pokud Vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.